Bujinkan Austria Shop

Kukishinden-Ryū Hanbō Jutsu Densho

10,00 € pro Stück

Inhalt der Densho:

  • Geschichte des Hanbo Jutsu
  • Sanso no Kamae / Sanshin no Kamae
  • Reiho
  • Hanbojutsu Kihon
  • Kyu-Ho Uchi
  • Kihon Uchi

        -Shoden no Kata
        -Chuden no Kata
        -Okuden no Kata


Seiten:
15
Format: PDF

Verwandte Produkte

10,00 € pro Stück Kukishinden-Ryū Biken Jutsu Densho